Strona główna » świadectwo energetyczne

świadectwo energetyczne

Moje ciepło – dopłaty do pomp ciepła

Z tego wpisu dowiesz się:


Dofinansowanie „Moje Ciepło” – co to za dotacje?

Moje Ciepło to nowy program dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w budownictwie jednorodzinnym. Z założenia Program moje Ciepło jest skierowane do osób chcących zapewnić w swoim domu jednorodzinnym ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła jakim są pompy ciepła. Na stronie Ministerstwa możemy przeczytać:

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.
(https://mojecieplo.gov.pl/)

 

Jakich przedsięwzięć dotyczy dofinansowanie?

Na oficjalnej stronie „Moje Ciepło” możemy przeczytać, że program ukierunkowany jest przede wszystkim na pompy ciepła.

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.


(https://mojecieplo.gov.pl/)

 

Kiedy rusza program Moje Ciepło?

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło odbywa się w sposób ciągły od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

 

„Moje Ciepło” – ile można zyskać?

Maksymalne dofinansowanie programu Moje Ciepło to aż 21 000,00 zł – co stanowi od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych.

Dokładna wysokość dofinansowania określona jest w regulaminie programu (https://mojecieplo.gov.pl/):

Forma dofinansowania

 

Moje Ciepło – jakie warunki i załączniki do wniosku?

Zgodnie z oficjalną stroną programu (https://mojecieplo.gov.pl/) do wniosku należy dołączyć:

 1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 2. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy
 3. charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
 4. protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 5. faktura lub równorzędny dokument księgowy;
 6. potwierdzenie dokonania płatności;
 7. karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 8. oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
 9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;
 10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
 11. oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
 12. inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Jednym z istotnych załączników jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej budynku które określają wartość Energii Pierwotnej EP.

Istotnym warunkiem warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku;
 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach
  funkcjonowania programu; 

Co znaczy H+W? Jest to zapotrzebowanie na cele grzewcze (H) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (W).

Projektowana Charakterystyka energetyczna budynku do programu Moje Ciepło

Jak już wiemy z innych wpisów Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynku określa maksymalne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku – EP.

Projektowana Charakterystyka jest wykonywana na etapie Projektu Budowlanego i stanowi jego część. Jeżeli jesteśmy w trakcie budowy i chcemy skorzystać z dofinansowania możemy załączyć Charakterystykę do wniosku. Jeżeli natomiast w podstawowym projekcie mieliśmy inne źródło ciepła niż pompa ciepła warto zaktualizować charakterystykę energetyczną.

Jeżeli potrzebujesz charakterystyki energetycznej polecamy:

Projektowana charakterystyka energetyczna

Świadectwo charakterystyki energetycznej do programu Moje Ciepło

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wykonujemy na zakończenie inwestycji jako potwierdzenie wykonanych prac. Jeżeli budynek jest już zakończony to warto wykonać świadectwo i załączyć je do wniosku.

Podobnie jak w przypadku charakterystyki energetycznej aktualnie musimy spełnić wymagania EP < 63 kWh/(m2 × rok).

Jeżeli potrzebujesz świadectwa polecamy:

Świadectwa charakterystyki energetycznej

 


Dzięki za udostępnianie i komentarze!

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – po co jest sporządzane?

Z tego wpisu dowiesz się:


Dlaczego wykonywane są świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest bezpośrednią odpowiedzią na dyrektywę europejską 2002/91/WE, gdzie opisano wymagania co do oceny energetycznej budynków. W Polsce szczegóły sporządzania świadectwie charakterystyki energetycznej opisano w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200).

Już na wstępie warto zaznaczyć, że oficjalna i w pełni poprawna nazwa omawianego dokumentu to świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jednak w literaturze oraz internecie można spotkać wiele zamiennych lub skróconych nazw (w tym nie wszystkie poprawnie) m.in. świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny, certyfikat budynku.

Sam będę tutaj wieloktornie używał skrótu „świadectwo”, jednak w ogólnej narracji będzie to na pewno zrozumiałe.

Kiedy potrzebne jest sporządzenie świadectwa energetycznego?

Wykonanie świadectwa energetycznego jest niezbędne w określonych przypadkach określonych w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200) tj.:

Art. 3. (Rozdział 2)
1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.
2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

 

Co zawiera świadectwo i jak wygląda?

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200):

Art. 10.
Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera: 
1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;

2) charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku

Dokładny wzór określony został w drodze rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376).

Obok przedstawiono jak wygląda najnowszy wzór obowiązującego świadectwa energetycznego.

Tutaj chciałbym również zaznaczyć na co zwrócić szczególną uwagę. Mianowicie, aktualnie wszystkie świadectwa muszą być rejestrowane na stronie Ministerstwa. Służy do tego centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Dopiero po rejestracji świadectwa w systemie i nadaniu induwidualnego numeru jest ono ważne.

Na rynku trafiają się niestety świadectwa niezarejestrowane w systemie, a więc nie ważne. Warto sprawdzić swój numer świadectwa.

Kto wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200) świadectwo wykonywać może jedynie osoba uprawniona tzn. posiadająca odpowiednie wykształcenie, spełniająca odpowiednie wymagania prawne, a najważniejsze wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Po pozytywnym wpisie na listę osób uprawnionych otrzymuje się indywidualny numer wpisu. Na każdym świadectwie obok danych osoby sporządzającej dokument znajduje się jej numer wpisu. 

Każdą osobę wpisaną do wykazu można sprawdzić na stronie Ministerstwa > tutaj

Oprócz wpisu do wykazu osób uprawnionych ważne jest również, żeby mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nie ma obowiązku przekazywać go Inwestorowi, ale zawsze możecie poprosić o potwierdzenie zawarcia tego ubezpieczenia.

Dopiero spełnienie powyższych warunków pozwala wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej. Warto zdawać sobie sprawę z tych wytycznych, ponieważ niestety zdarzają się osoby wykonujące takie świadectwa, a nie mające do tego pełnego prawa.

Co nam tak naprawdę daje świadectwo? Co możemy z niego wyczytać?

Głównym zadaniem świadectwa jest ocena energetyczna budynku. Czytelność dokumentu jest kwestią dyskusyjną. W świadectwach znajduje się wiele liczb, opisów, danych – nie wszystkie są niezbędne. Niewątpliwie świadectwo może być mało zrozumiałe dla Inwestora, a więc ironicznie, dla osób dla których jest ono stworzone. Myślę, że dla Inwestora spokojnie świadectwo mogłoby być w formie jednostronnego dokumentu.

Analizując świadectwo energetyczne na pewno pierwszą (i może jedyną) rzeczą na którą zwrócicie uwagę jest wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP w postaci tzw. „suwaka”.

Z powyższego wskaźnika można w miarę prosty sposób odczytać jak wypada nasz budynek na tle obowiązujących warunków technicznych. Tutaj pojawia się zagwostka o którą pyta wiele osób. Świadectwo zawsze odnosi się do obowiązujących warunków dla nowoprojektowanych obiektów, na przykład aktualnie WT2017. Jeżeli budynek został wybudowany wcześniej np. w 2015 roku, obowiązywały go inne wymagania, ale cały czas jest porównywany do obowiązujących warunków. Tutaj dochodzi do pewnego absurdu np. wykonując świadectwo charakterystyki energetycznej dla bloku wielkiej płyty przed jakąkolwiek termomodernizacją wychodzi nam wynik np. EP=300 kWh/m2rok i porównujemy go do obowiązującego EPWT17 = 85 kWh/m2rok. Budzi to zawsze mieszane uczucia, bo dlaczego budynek nie spełnia warunków? Jeszcze więcej pytań pojawia się przy obiektach wybudowanych na pograniczu zmian warunków technicznych np. pozwolenie na budowę z 2016 roku, a budynek wybudowany w 2017r. Na przykład dla domu jednorodzinnego pozwolenie zostało wydane na maksymalnym wskaźniku EPWT14=120 kWh/m2rok , a obowiązuje aktualnie dla nowych budynków EPWT17=95 kWh/m2rok. Czy nie poczulibyście się „oszukani”? Warto mieć na uwadze w jaki sposób oceniany jest budynek.

Kolejną rzeczą na którą zwraca się szczególną uwagę są współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych. Tak zwany „Współczynnik U” jest oceniany tak samo jak wskaźnik EP tzn. odnosi się do aktualnie obowiązujących współczynników w nowoprojektowanych obiektach budowlanych. Dlatego również w tym przypadku wsp. U często może „nie spełniać” wymagań.

W obu wypadkach warto dowiedzieć się kiedy zostało wydane pozwolenie na budowę i kiedy pozwolenie na użytkowanie. Te dwie daty pozwolą nam sprawdzić poprawność parametrów energetycznych naszego obiektu.

Ze świadectwa energetycznego oprócz wskaźnika EP czy współczynników przenikania ciepła U dla przegród, można odczytać także kilka innych ciekawych informacji np. oszacować koszt ogrzewania budynku, obliczyć zużycie energii elektrycznej na urządzenia instalacyjne czy co zrobić aby poprawić sprawność energetyczną budynku.

Więcej na temat jak i co czytać w świadectwie charakterystyki energetycznej napiszę w kolejnym wpisie.


Dzięki za udostępnianie i komentarze!